Athletes Committee

 

Chairman.

Shri Rashid Chowdhary Former, International

Convenor.

Shri Rohit Gangadhar Former, International

Members :

1. Rajeev Kumar Chandigarh

2. Narender Lathwal Haryana

3. Anil Khatri Gujarat

4. Karan Singh ASI, Pune

5. Ku. Ch. Bhawani Devi, Kerala

6. Ajinkya Dudhare, Maharashtra