Legal, Dispute & Arbitration Committee

 

Chairman.

Shri Rajeev Mehta President, FAI

Convenor.

Shri Bashir Ahmed Khan Sec. Genl. FAI

Members :

1. Daud Khan Sr. VP, FAI

2. Ashok Dudhare Treasurer, FAI

3. Anil Arora Secretary, Punjab

4. R. Prakash Secretary, Karnataka

5. D.K. Sahoo Secretary, Odisha

6. Jai Kumar Sinha Secretary, Jharkhand

7. V. Ramesh Babu, LLB Chhattisgarh